تصویر PMIS

PMIS

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) مجموعه ای از تکنیکها و ابزارهای مورد استفاده در مدیریت پروژه می‎باشند که با هدف جمع آوری و ساماندهی اطلاعات موجود در یک پروژه طراحی و اجرا می‎گردند. در این راستا آرسینا سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) را به سازمان‎های مختلف ارائه می‎دهد. یکی از این سازمانها، شرکت نفت بوده که آرسینا با آن در این زمینه همکاری نموده است.

سیستم‎های اطلاعات مدیریت پروژه

پروژه‌ها به دلیل ماهیت غیر تکراریشان، ساختاری متفاوت از کارهای روزمره سازمان‌ها دارند. با توجه به همین موضوع، مدیریت پروژه‌‎ها همواره مشکل‌تر از امور اداری سازمان می‎باشند. سازمان‌های پروژه ‌محور همواره برای مدیریت قراردادهای خود با مشکلات فراوان روبرو بوده و جمع‌بندی، پیگیری و تهیه گزارش‌های مدیریتی و کسب اطلاعات جامع و کامل پروژه‌های جاری سازمان، برای مدیران این سازمان‌ها کاری بسیار دشوار است.

 

سیستم‎های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) مجموعه ای از تکنیکها و ابزارهای مورد استفاده در مدیریت پروژه می‎باشند که با هدف جمع آوری و ساماندهی اطلاعات موجود در یک پروژه طراحی و اجرا می‎گردند و مدیران پروژه ها از این ابزار ها و تکنیک‎ها برای جمع آوری، یکنواخت سازی و توزیع اطلاعات به شکل الکترونیکی استفاده می‎کنند.

در این راستا آرسینا سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) را به سازمان‎های مختلف ارائه می‎دهد. یکی از این سازمانها، شرکت نفت بوده که آرسینا با آن در این زمینه همکاری نموده است. شایان ذکر است PMIS می توانند در سطوح بالا و پایین مدیریتی و اجرایی شامل کلیه‎ی افراد شاغل و تاثیرگذار در پروژه برای ارتباط بهتر با یکدیگر استفاده شوند.