راه اندازی DNSسرور در Windows Server

راه اندازی DNSسرور در Windows Server

برای راه اندازی یک DNS سرور پایدار و قابل اتکا نیاز است که موارد مختلفی در راه اندازی و تنظیمات DNS لحاظ گردد. که در اینجا میخواهیم به روال راه اندازی DNS Server از صفر تا صد بپردازیم.

راه اندازی و تنظیم سرور اصلی DNS
تنظیمات رکوردهای چسبنده یا Glue Records

راه اندازی سرور ثانویه

نظر خود را بنویسید