تصویر سیستم مدیریت استخدام

سیستم مدیریت استخدام

سیستم مدیریت، ارزیابی و رهگیری روند استخدام برای شرکت های کوچک تا بزرگ

بانیرو Baniro چیست

استخدام در شرکت های مختلف کم و بیش با روند یکسانی صورت می پذیرد اما در اکثر موارد از روش های سنتی و زمان بر استفاده میشود
بانیرو سیستم هوشمند مدیریت ، ردیابی و ارزیابی روند جذب نیروی انسانی میباشد که میتواند با ارائه ابزار های کارآمد در دسته بندی و مدیریت اطلاعات ، روند استخدام را به مراتب بهینه تر و کاراتر کند.

 

نقش آفرینی بانیرو

هیچ نیروی توانمندی نباید به دلیل اشتباهات در روند استخدام از فرصتی جدید محروم شود ، و هیچ شرکتی نباید در میان انبوه اطلاعات و رزومه ها نیروی انسانی مناسب خود را گم کند ، این فرصت ها را میتوان با ابزار هوشمند و مدیریتی بانیرو بهینه کرد و از رخداد چنین مواردی جلوگیری کرد.

کارکرد های اصلی سیستم بانیرو

 نتایجی که میتواند به صورت دقیق به پیشبرد روند استخدام صحیح و سریح در شرکت ها کمک کند عبارت است از موارد زیر ، که نتایج مستقیم نرم افزار بانیرو میباشد

BETA